Am fost întotdeauna atras de libertatea expresivă a artei abstracte. Stilul meu preferat este expresionismul abstract, care îmi permite să explorez profunzimile emoțiilor și gândurilor mele într-un proces continuu și nesfârșit de straturi și ramificații.

Pe pânzele mele, mă străduiesc să transmit ceea ce simt, într-un colaj de stări care sfidează cuvintele. Fiecare pictură este o reflectare a cine am fost când am creat-o, surprinzând ceva despre care doar emoțiile pot vorbi în propriul lor limbaj de nedescris.

Îmi abordez arta cu un sentiment de eliberare, permițându-mi să arunc vopsea pe pânză, să desenez forme geometrice, să combin și să recombin elemente fără așteptări: o formă de comunicare care transcende cuvintele, o dorință de a mă exprima liber, fără a fi nevoie de explicații.

Picturile mele sunt o reflectare a nevoii mele de libertate, redescoperire, fuziune și flux.  Sunt fascinat de capacitatea creativă a jocului, de cum se aranjează totul uneori cand nu ai intenția să aranjezi ceva. Și când pictura prinde viață pe pânză, tot ce a fost joc, capătă o viață proprie, dezvăluind misterele incomunicabilului.

Îmi doresc ca sentimentul evocat de o lucrare abstractă să rămână nedefinit, posibil din același motiv pentru care evit formele reprezentative: astfel, transcend atât expresia verbală conștientă, cât și narațiunea vizuală recognoscibilă.  Vreau să rămân în tărâmul Intuiției viscerale și agitate.

Pentru mine, pictura abstractă este o călătorie de auto-descoperire, o modalitate de a mă conecta cu gândurile și emoțiile mele cele mai interioare. Este o formă de comunicare care îmi permite să fiu fidel cu mine însumi, spontan, neînfricat, fără inhibiții, o sărbătoare a frumuseții și complexității experienței umane.

 

…..

 

I have always been drawn to the expressive freedom of abstract art. My favorite style is abstract expressionism, which allows me to explore the depths of my emotions and thoughts in a continuous and endless process of layers and ramifications.

On my canvases, I strive to convey what I feel, in a collage of moods that defy words.  Each painting is a reflection of who I was when I created it, capturing something that only emotions can speak of in their own indescribable language.

I approach my art with a sense of liberation, allowing myself to throw paint on the canvas, draw geometric shapes, combine and recombine elements without expectations: a form of communication that transcends words, a desire to express myself freely without  need explanations.

My paintings are a reflection of my need for freedom, rediscovery, fusion and flow.  I'm fascinated by the creative capacity of the game, how everything sometimes arranges itself when you have no intention of arranging anything. And when the painting comes to life on the canvas, everything that was a game takes on a life of its own, revealing the mysteries of the incommunicable.

I want the feeling evoked by an abstract work to remain undefined, possibly for the same reason I avoid representational forms: thus transcending both conscious verbal expression and recognizable visual narrative. I want to stay in the realm of visceral and agitated Intuition.

For me, abstract painting is a journey of self-discovery, a way to connect with my innermost thoughts and emotions. It is a form of communication that allows me to be true to myself, spontaneous, fearless, uninhibited, a celebration of the beauty and complexity of the human experience.